Kuntaohjelma 2021-2025

Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestö ry

Vasemmistoliitto on uuden ajan punavihreä kansalaisliike, joka työskentelee oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteiskunnan puolesta. Rakennamme ekologisesti kestävää hyvinvointivaltiota, jossa kaikilla tulee olla oikeus kehittää itseään taustasta riippumatta. 

Tavoitteemme on eteenpäin katsova, tasa-arvoinen, ympäristön kannalta kestävä sekä yhdenvertaisuuteen tähtäävä kunta. Haluamme lisätä kuntalaisten osallisuutta ja avointa keskustelukulttuuria. Pyrkimyksenämme on asukkaiden näköinen yhteisö, joka pystyy vastaamaan tämän aikakauden haasteisiin, kuten eriarvoistumisen kasvuun. 

Haluamme satsata laadukkaisiin, kattaviin ja kuntalaisille kohtuuhintaisiin julkisiin hyvinvointipalveluihin sekä panostaa niiden saavutettavuuteen. Tuemme paikallista koulutusta, kulttuuria ja lähiliikuntaa, jotka ovat tärkeä osa ihmiselämää sekä yhteiskuntaa. Päätöksentekoa tulee lävistää aina ympäristönäkökulma. Ympäristöstä ja lähiluonnosta on pidettävä huolta. 

Tämä on Vasemmistoliiton Rovaniemen kunnallisjärjestön kuntaohjelma, joka koostuu kahdeksasta teemasta. Kuntaohjelmaan on kirjattu visiomme kaupungin kehittämisestä sekä konkreettiset tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle vuosille 2021–2025. 

KUNTATALOUS, ELINKEINO- JA ELINVOIMAPOLITIIKKA

Riittävien ja toimivien peruspalveluiden järjestäminen kaikille on kunnan ensisijainen tehtävä. Kuitenkin kuntatalouden haasteet ja syksystä toiseen esitettävät leikkauslistat ovat leimanneet Rovaniemen kunnallispolitiikkaa koko kuluvan vuosituhannen. Leikkauslistojen sijaan tulevalla valtuustokaudella on kyettävä pitkäjänteiseen päätöksentekoon sekä löytämään myös tulonlähteitä, joilla varmistetaan talouden tasapaino pitkällä tähtäimellä.

Elinkeinojen tukemisen ja teollisten investointien houkuttelemisen lisäksi on keskityttävä kuntalaisten osallisuuden kasvattamiseen ja kunnan veto- sekä pitovoimatekijöiden määrätietoiseen kehittämiseen. Kuntalaisten osallisuutta vahvistetaan mm. ottamalla käyttöön osallistava budjetointi. Osallistavassa budjetoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että jokaisen kuntalaisen ääni on mahdollista tulla kuulluksi.

Hyvät peruspalvelut ja sijoittaminen koulutukseen ovat tärkeä osa elinkeinopolitiikkaa. Osaavan työvoiman saatavuus on elinehto kestävälle elinvoimalle. Sivistyspalvelujen riittävät resurssit ja erityisesti ammatillisen toisen asteen toimintaedellytysten turvaaminen ovat keskeisiä osia elinvoiman rakentamisessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Tuulivoimaloiden sijoittamista Rovaniemen alueelle tulee edelleen tutkia ja jo hyväksi todettu Kuusiselän tuulivoimalahanke tulee toteuttaa. 

– Hankitaan lisää maankäyttö- ja kiinteistöverotuloja tuulivoimaloista

– Linjataan kaupunkistrategiassa Rovaniemen rooli keskuskaupunkina ja todetaan millä keinoin kaupungin edunvalvonta toteutuu eri toimintaympäristöissä. 

– Rovaniemen tulee tuoda aktiivisesti esiin omaa haastavaa rahoitustilannettaan valtionosuuksien lisäämiseksi.

– Työllisyyden kuntakokeilun kautta kaupunki tulee ottamaan vahvan roolin työllisyyspalvelujen järjestämisessä, jota pidämme hyvänä. Se vähentää myös ns. KELA-sakkoja, joista säästyneitä varoja voidaan käyttää itse työllistämiseen.

– Tuetaan aloittavia yrityksiä ja uusia toimialoja vahvemmin esimerkiksi  tarjoamalla heidän käyttöön tiloja sekä tontteja edullisemmilla ehdoilla.  

– Vasemmistoliitto ei tingi hyvinvointiyhteiskunnan palvelulupauksesta. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittaessa saa apua. Palveluihin riittävän tulopohjan varmistamisessa myös veronkorotus on työkalupakissamme. Kuntavero on oikeudenmukaisin tapa lisätä kaupungin tuloja. Asiakasmaksujen ja taksojen korotukset lisäävät pienituloisten ahdinkoa eniten.

– Kehitetään Pirttilammen ja nykyisen puutavaraterminaalialueen potentiaalia asuinalueena.

– Selvitetään Rovaniemen Nelostien rotkon kattaminen.

– Talouden alijäämäisyyden perussyihin on paneuduttava huolellisesti. Talouden tulee olla kestävällä pohjalla pitkällä tähtäimellä.

 – Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ja Lapin AMK:n opiskelijakunta Rotkon aloitteen mukaisesti tulee Rovaniemen kaupungin perustaa harjoittelu– ja kesätyöpooli pitovoiman lisäämiseksi.

– Lisätään Rovaniemen kaupungin, opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen vuorovaikutusta ja tehdään siitä säännöllistä.

LIIKENNE, ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Vasemmistoliiton tavoitteena on valtuustokaudella 2021-2025 parantaa kevyen liikenteen verkostoa ja ylläpitoa, lisätä asumisviihtyvyyttä sekä vähentää kaupungin päästöjä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Laaditaan selvitys, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä millä keinoin parannetaan ihmisten liikkumista talvikaudella kevyen liikenteen väylillä.

– tuemme kevyen liikenteen väylän rakentamista Lampelan ja Rautatieaseman yhdistämiseksi.

– Kaupungin tulee aktiivisesti edistää kevyen liikenteen väylien rakententamista kylille.

– Rovaniemen paikallisliikenteen tulevassa kilpailutuksessa edellytämme tiukempia päästönormeja liikennöivän yhtiön kalustolta.

– Yksityistiet ovat tärkeä osa kaupungin tieverkostoa, joka kaupungin tulisi hoitaa omalla kustannuksellaan.

– Edistämme kaasuautoilun tuloa Rovaniemelle ja Lappiin tukemalla biokaasulaitosta sekä tarjoamalla mahdolliselle jakeluyhtiölle alennettua tonttivuokraa määräajan. 

– Kaupungin tulee edistää pyörien turvallisten säilytystilojen rakentamista.

– Joukkoliikenteessä erityisryhmien lippuhintoja alennetaan valtuustokaudella 2021-2025.

– Joukkoliikenteen aikatauluja ja reittejä tulee kehittää asukaslähtöisesti.

– Kaupungin tulee suojella Uusi-Luoma-Karvon -tilan Ounasvaaralla.

– Rovaniemen tulee suosia julkisissa rakennushankinnoissa puurakentamista ja edistää sitä vahvemmin kaavoituksessa.

– Rovaniemen metsäomaisuus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa. Metsiä tulee hoitaa taloudellisesti järkevästi ottaen huomioon kaupunkilaisten virkistyskäyttötarpeet sekä biodiversiteetin suojelu diversiteetin kannalta tärkeillä alueilla.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Vasemmistoliiton tavoitteena on luoda kuntapalvelut kaikille – ei harvoille! Tämä tarkoittaa palveluiden esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamista kuntalaisten tarpeet huomioiden. Tärkein periaate palveluissa on se, että kuntalaisten tarve määrittää palveluiden sisällön. Tämä on hyvä lähtökohta myös sote-uudistuksen jälkeisessä kunnassa, jonka yhtenä ydintehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kuntalaisen kokemusta palveluntarpeesta ei voi sivuuttaa. Ihminen tulee nähdä oman elämänsä asiantuntijana. Palveluita tulee kehittää aitoon ennaltaehkäisyyn perustuen. Usein ajoissa saatu pienikin apu voi auttaa niin, ettei ongelmat pääse kasaantumaan.

Rovaniemellä tulee edelleen kiinnittää huomiota palvelujen laadun parantamiseen ja niiden saavutettavuuteen. Rovaniemellä palveluita on ulkoistettu liian paljon. Ulkoistamisen riskit ovat osin realisoituneet varhaiskasvatuksessa ja asumispalveluissa, joissa toimintaa on palautunut omaksi toiminnaksi. Vastuu palvelujen järjestämisestä on aina kunnalla. Tämän vuoksi oman palvelutuotannon säilyttäminen on tärkeää. Haluamme palauttaa palveluita takaisin omaksi tuotannoksi, joita kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin palvelut tukevat. 

Työvoiman saatavuuden haaste on arkipäivää useilla palvelualueilla, tästä syystä työntekijöiden hyvinvointiin ja kaupungin työnantajakuvaan on erityisesti panostettava. Lisäksi meidän on tähdättävä siihen, että työntekijöiden määrä vastaa palveluiden käyttäjien tarvetta – aliresurssointi vaikeuttaa rekrytointia.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Työntekijöiden palkkojen tulee olla kilpailukykyisiä sekä työolosuhteet kunnossa.

– Otetaan käyttöön sote-palveluiden epäkohtien ilmoittamisjärjestelmä (ns. whistle-blowing kanava), jossa epäkohtaa koskeva ilmoitus on helppo tehdä anonyymisti.

– Palautetaan erityisryhmien asumispalveluihin oman toiminnan osuudeksi vähintään puolet. 

– Poistetaan terveyskeskusmaksut Rovaniemeltä

–Parannetaan asumis- ja hoivapalveluiden valvontaa niin julkisella kuin yksityisellä puolella ja osoitetaan siihen riittävästi resursseja.

– Resurssoidaan perustason mielenterveyspalveluihin nykyistä enemmän.

– Terapiatakuu tulee olla tavoitteena myös Rovaniemellä. Terapiatakuun edellytyksenä on, että hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen psykoterapiahoidon tai muun psykososiaalisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä. Mikäli potilas tarvitsee mielenterveyden oireen tai häiriön varhaisen terapiajakson jälkeen jatkohoitoa, hänet ohjataan erikoissairaanhoidon tai Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian piiriin.

– Luovutaan psykiatrian poliklinikoilla asiakkaiden sakkomaksuista.

– Toteutetaan riittävät ja saavutettavat matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut nuorille.

– Myönnetään lapsiperheiden kotipalvelua neuvolan tarvearvion perusteella.

– Taataan lastensuojelulle riittävät resurssit lasten, nuorten ja perheiden jaksamisen tueksi.

YHDENVERTAINEN ROVANIEMI

Rovaniemen tulee huomioida kaikki palveluiden käyttäjät sekä fyysisestä ympäristöstä että digitaalisissa ympäristöissä. Jokaisella kuntalaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kunnan elämään ja yhteisöön iästään, vammastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Se tarkoittaa sitoutumista yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen niin liikennevälineissä, palveluissa kuin katukuvassakin.

Jokaisella kuntalaisella tulee olla oikeus elää avoimesti omana itsenään ja tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti, me sitoudumme edistämään Setan sateenkaarikunnan tavoitteita.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Rovaniemen kaupunki sitoutuu Design for all -periaatteeseen kaikessa rakentamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä. 

– Palveluiden hankinnassa vammaisilla tulisi olla mahdollisuus myös kohtuuhintaiseen suorahankintaan.

– Tarkastetaan omaishoitajien tuen perusteita ja panostetaan omaishoitajien jaksamiseen. 

–  Otetaan ikäihmiset mukaan digipalveluiden kehittämiseen ja heille on kaupungin järjestettävä opastusta niiden käyttämiseen.

– Pidetään huoli, ettei digitalisointi lisää ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä.

– Taataan kodinomaisuus ja jatkuvuus erityisryhmien asumisessa.

– Hoivayksiköiden valvontakäynteihin olisi hyvä ottaa mukaan myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä.

– Lisätään julkisiin tiloihin, kuten oppilaitoksiin, liikuntahalleihin ja virastoihin sukupuolittamattomia wc-, puku- ja pesutiloja ja näiden saatavuudesta viestitään selkeästi tiedottamalla ja symbolein.

– Varataan määräraha sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kouluttamiseen vuoden 2022 budjetissa sateenkaariteemoista.

ASUMINEN

Rovaniemen tulee olla vetovoimainen paikka asua kaupungista lähiöihin ja kylillä. Mielestämme tämä tarkoittaa alueiden tasavertaista kehittämistä, palveluiden saatavuudesta huolehtimista ja riittävää asukkaiden osallistamista päätöksentekoon. Kansalaisyhteiskunnan voimavarojen saaminen käyttöön yhdistää kaupunkilaisia ja vahvistaa koko kaupunkia. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Otetaan lähipalveluperiaate keskiöön tulevassa kaupunkistrategiassa.

– Lisätään hyvinvointia parantamalla liikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen kunnossapitoa ja käytettävyyttä vuosina 2021-2025.

– Poistetaan koulujen liikuntasalien vuoromaksut ja mahdollistetaan myös vapaamuotoisten harrasteryhmien toimiminen julkisissa tiloissa.

– Säilytetään uimahalli keskustassa.

– Edistetään kohtuuhintaista asuntotuotantoa kaavoituksella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

– Pyritään vaikuttamaan omistajaohjauksella siihen, että KAS Asunnot rakentaisi uusia kohtuuhintaisia perheasuntoja Rovaniemelle

– Ikääntyneitä ei saa eristää muista asuntopolitiikalla.

– Sijoitetaan palveluasumista muun asuntokannan yhteyteen ja suunnitellaan uudet asuntoalueet monisukupolvisiksi.

– Tuetaan olemassa olevien asuntojen korjaamista esteettömiksi.

– Sovitaan pelisäännöt AirBnb- ja muulle lyhytvuokraustoiminnalle ettei se nosta kaupungin vuokratasoa, mikä haittaa esimerkiksi opiskelijoiden ja eläkeläisten mahdollisuuksia asua palveluiden lähellä

– Lisätään keskusta-alueen sekä muiden kaupunginosien viherrakentamista ja -viheralueita. 

KOULUTUS

Vasemmistoliiton tavoitteena on huolehtia lähikoulujen saatavuudesta ja laadukkaasta opetuksesta. Me haluamme olla mahdollistamassa myös entistä syvemmän yhteistyön Rovaniemen kaupungin sekä alueemme oppilaitosten välillä. Rovaniemi tarvitsee pitovoimaa, jotta yhä useampi koulutettu ihminen kokisi Rovaniemen mahdollisimman hyväksi paikaksi asua.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Rakennetaan kouluverkko niin, että koulupalvelut toteutuvat pääasiassa lähipalveluna.

– Satsataan oppilashuollon resurssien riittävyyteen ja asetetaan tavoitteeksi Psykologiliiton linjauksen mukaisesti max 500 oppilasta psykologin ja kuraattorin työparia koti. Näin mahdollistetaan lakien määrittelemien tehtävien toteutuminen ja laadukkaasti.

– Toteutetaan hirsikoulu Vaaranlammelle konseptilla, jossa huomioidaan tilojen käytettävyys erilaisiin tilaisuuksiin, kuten esim. kokoukset ja juhlat.

– Osoitetaan oppimiseen riittävä tuki ja otetaan huomioon koulutuksen esteettömyys opettaja- ja ohjaajaresursseja suunniteltaessa.

– Palkataan koulunkäynninohjaajia lisää.

– Lopetetaan perusopetuksen tuntikehyksen supistaminen ja pikemminkin lisätään sitä.

– Perusopetuksessa ryhmäkoot on saatettava vastaamaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n suosituksia.

KULTTUURI

Kulttuurielämä on tärkeä osa kuntalaisen hyvinvointia edistävää toimintaa, jota kaupungin on tuettava monipuolisesti uuden kulttuuriohjelman periaatteiden mukaisesti. Vasemmistoliitto korostaa, että kulttuuri kuuluu kaikille ja kaikilla pitää olla mahdollisuus myös sen tuottamiseen yhteisön elämän rikastuttamiseksi.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Tuetaan nuorten ja muiden erityisryhmien omaehtoista kulttuurin tuottamista heidän omista tarpeistaan lähtien.

– Suunnataan erityisryhmille kulttuuriseteleitä ja alennuskortteja palveluiden käyttöön maksuttomasti tai alennettuun hintaan (vrt. koululaisten kulttuuripassi).

– Asukkaiden omaehtoista kulttuurin tuottamista tuetaan esim. osana kansalaisopiston toimintaa, mikä näkyisi kaupunkilaisille järjestettyinä esityksinä ja näyttelyinä.

– Rovaniemi tuntee vastuunsa koko Lapin alueteatterin kotipaikkana.

– Kirjasto on kokonaisvaltainen kulttuurikeskus, ei vain lainaamo. Kirjaston palvelupisteitä ei tule vähentää. Aineiston hankinnan määrärahat tulee lisätä vuoden 2019 tasolle, jotta varmistetaan riittävän laaja sekä laadukas aineisto.

– Selvitetään riittävätkö nykyiset kirjastojen henkilöstömäärärahat laadukkaiden palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

– Kartoitetaan ja avataan uusi kaupungin näyttelytila keskusta-alueelle, joka on tarkoitettu rovaniemeläisille.

LÄPINÄKYVÄ JA HYVÄ HALLINTO ROVANIEMELLÄ

Salailun kulttuuri ei kuulu kunnalliseen päätöksentekoon. Rovaniemen hallintoa tulee edelleen kehittää läpinäkyvämpään ja avoimempaan suuntaan. Virkamiesvaltaisuutta tulee vähentää ja demokraattisesti valittujen toimielinten poliittista ohjausta lisätä. Strategioiden ja ohjelmien tulee aidosti ohjata päätöksentekoa ja toteutua käytännössä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi vasemmistoliitto esittää, että:

– Hankinnoissa pääperiaate tulee olla, että päätöksen niistä tekee monijäseninen toimielin ja hankintaprosessi läpivalaistaan demokraattisesti.

– Päivitetään hallintosääntöä, esimerkiksi kouluverkkopäätökset tulee siirtää valtuustolle.

– Käynnistetään luottamushenkilöiden koulutus heti valtuustokauden alussa ja varaudutaan myös lisäkoulutuksiin, mikäli vaihdoksia myöhemmin valtuustokaudella tulee.

– Toiminnan johtamisen, ohjauksen ja seurannan parantamiseksi tulee talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan asettaa relevantit tavoitteet ja niiden toteutumista seuraavat validit mittarit. Ilman niitä asioiden jäsentäminen ja keskustelun kohdentaminen on hyvin vaikeaa.

– Sisällytetään lapsivaikutusten arviointi kaikkeen päätöksentekoon.